English العربية
אינך Member? נא ללחוץ כאן
שגיאה - נא להוסיף שם פרטי
שגיאה - נא להוסיף שם משפחה
שגיאה - נא להוסיף דוא״ל
שגיאה - נא להוסיף מספר טלפון
שגיאה - נא להוסיף עיר

אתרום ${payload.amount} ש״ח חד-פעמיתחודשית


תחקיר שמומן על-ידי פעילי זזים יוצג השבוע בבית המשפט ויכול להפסיק אחת ולתמיד את התופעה הפסולה של הפרדה בין יולדות יהודיות וערביותתרומה בכל סכום תסייע לגייס החזר הוצאות עבור 5 עדות שיפסידו יום עבודה לטובת המשפט.לח.צי לתרומה כדי להיות שותפ.ה להישג הענק הזה:

תחקיר שמומן על-ידי פעילי זזים יוצג השבוע בבית המשפט ויכול להפסיק אחת ולתמיד את התופעה הפסולה של הפרדה בין יולדות יהודיות וערביותתרומה בכל סכום תסייע לגייס החזר הוצאות עבור 5 עדות שיפסידו יום עבודה לטובת המשפט.לח.צי לתרומה כדי להיות שותפ.ה להישג הענק הזה: